Sähköverkko

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Vakka-Suomen Voiman sähköverkon kehittämissuunnitelma esittelee nykyisen toimintaympäristömme ja sähköverkon nykytilan sekä tulevaisuuden muutokset ja tarpeet. Suunnitelman avulla pyritään varmistamaan sähköverkon kapasiteetti ja luotettavuus tulevaisuuden kysyntä, teknologian kehitys ja ympäristö huomioiden. Suunnitelmassa on kuvattu toimintaympäristöä, teknologian kehitystä, investointeja ja kunnossapitotoimia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa on huomioitu myös toimitusvarmuusvaatimukset, jotka verkonhaltijoiden tulee täyttää vuoteen 2036 mennessä. Kehittämissuunnitelma on olennainen osa Vakka-Suomen Voiman pitkän aikavälin strategiaa.

Kehittämissuunnitelman liitteet 1-6

Kehittämissuunnitelman liitteessä yksi on kuvattu ennusteita väestön ja sähkön käytön muutoksista vuosille 2024–2036. Toimintaympäristömuutoksissa on otettu huomioon erilaisista lähteistä kerättyjä tietoja ja hyödynnetty paikallisia näkemyksiä energia-alaan ja sähköverkkotoimintaan. Tällä hetkellä energia-alalla puhutaan suuresta murroksesta, joka vaikuttaa sähkön tuotantoon, varastointiin, sähkön siirtoon sekä sähkön käyttöön hyvin voimakkaasti. Muutaman edellisen vuoden aikana energiamurros on jo muovannut toimintakenttää laajasti ja nopeasti. Esimerkiksi sähkön hajautettu tuotanto ja energiansäästö ja joustotoimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi sähkön käyttöön lyhyellä aika jänteellä. Hankkeita erilaisista sähkövarastoista ja sähkökattiloista on käynnistynyt jo useita verkkoalueellamme.

Liitteessä kaksi kuvataan kehittämissuunnitelman lähtökohdat ja erilaisten kehittämisvyöhykkeiden nykyiset tiedot ja käytettävät verkkotekniikat. Liitteessä on kuvattu elinkaarikustannusten laskentaa eri kehittämisvyöhykkeillä, joita VSV:n jakeluverkossa on kolme:

  1. Asemakaava-alueet
  2. Haja-asutusalueet
  3. Rannikko ja saaristo

Näiden vyöhykkeiden osalta Sähkömarkkinalaissa on erilaiset toimitusvarmuusvaatimukset ja myös verkon kehittämisen näkökulmasta ovat erilaisia. Kehittämisvyöhykkeillä käytettäviä ratkaisuja ja niiden kustannuksia vertaillaan liitteessä kolme.

Neljännessä liitteessä on esitetty pitkän tähtäimen suunnitelmaan vuosille vuoteen 2036 asti. Sähköverkon elinkaari on tyypillisesti 50 - 60 vuotta, joten nyt tehtyjen investointien ja kehittämistoimien vaikutukset jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tulevaisuuden ennustaminen on myös hankalaa nopeasti muuttuvassa maailmassa, joten kehittämissuunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan kahden vuoden välein.

Liitteissä viisi ja kuusi on kerrottu lähimpien vuosien kehittämistoimenpiteet ja verkon kehittyminen vuosien 2022-2025 aikana. Näissä liitteissä kuvataan tarkemmalla tasolla tehdyt ja tehtävät investoinnit ja kunnossapitotoimenpiteet tarkemmalla tasolla kohteittain.


Kirjoita vastaus numerona

Ajankohtaista: Sähköverkko

Uudessakaupungissa lyhyt sähkökatko Sannon alueella. Sähköaseman suojauksesta aiheutunut sähkönjakelukeskeytys koski noin 1100 asiakasta. S…

Satavakka Oy suorittaa Kalanti-Uusikaupunki ja Rauma-Lappi 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Toim…

Vakka-Suomen Voima vahvistaa sähköverkkoaan kaapeloimalla vanhoja ilmajohtoja maan alle Raumalla Monnan, Nihattulan, Vasaraisen ja Kortelan alueilla