Sähköverkko

Verkkoon liitettävä tuotanto ja varavoima

Tuotannon liittäminen verkkoon

Kenellä tahansa on oikeus ryhtyä sähköntuottajaksi.

Sähkön pientuotantoa on lain määritelmän mukaan kaikki teholtaan enintään 2 MVA:n tuotantolaitteistot. Sähköä tuotetaan pienimuotoisesti yleisemmin aurinkoenergialla, tuulivoimalla ja pienvesivoimalla, mutta myös pienimuotoisella yhdistetyllä sähkön ja lämmöntuotannolla ja biokaasulla. Voimakkainta kasvu tällä hetkellä on aurinkosähkön mikrotuotannossa. Mikrotuotannolla tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Mikrotuotantolaitoksen tehorajana pidetään yleisesti 100 kVA:a. Tyypillisesti laitteistojen teho on muutamista kilowateista muutamiin kymmeniin kilowatteihin.

Lue lisää sähkön pientuotannosta Energiateollisuus ry:n sivuilta >>

Mikrotuotannon yleistietolomakkeen voi palauttaa meille osoitteeseen asiakaspalvelu@vsv.fi

Pientuotannon yleistietolomake.pdf

Pientuotannon liittaminen sahkonjakeluverkkoon ET suositus 2023.pdf

Tuotannon liittymisehdot TLE11

Varavoiman käyttö sähköverkossa - lue nämä ohjeet

(Koskee luokan 1 ja 2 laitteistoja, jotka käyvät erossa jakeluverkosta)

Varavoiman käytöllä voit turvata sähkönjakelun häiriötilanteessa.

Esimerkiksi kiinteistöihin tai maatiloille voidaan asentaa joko aggregaatti tai traktorikäyttöinen generaattori. Täysin katkeamattoman sähkönsyötön laitteille voi sähkökatkon ja varavoimakoneen käynnistymisen välisenä aikana varmistaa UPS-laitteella.

Liittäessäsi varavoimaa sinun tulee varmistaa, että varavoimalaitteiden asennukset ovat asetusten mukaisia. Väärin kytketty varavoimalaite voi aiheuttaa hengenvaaran kiinteistön asukkaille ja sähköverkkoa korjaavalle henkilöstölle sekä rikkoa sähköverkkoon kytkettyjä laitteita.

Kun kytket varavoimalaitteen, otathan huomioon seuraavat seikat:

 1. Kaikki varavoimalaitteiden asennukset tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
 2. Kaikki laitteet tulee asentaa kiinteistön sähköverkkoon sähkömittarin jälkeen.
 3. Viankorjaushenkilöstömme turvallisuuden takia on tärkeää, että varavoiman syöttämä asiakkaan sähköverkko on erotettu verkkoyhtiön jakeluverkosta. Tämän vuoksi varavoimalaitteisto on varustettava kytkimellä, jolla on estetty rinnakkainen toiminta jakeluverkon kanssa.
 4. Erotuksen tulee olla riittävä, ja suositeltava menetelmä on kolmiasentoinen vaihtokytkin, joka katkaisee toisen syötön ennen kuin toinen syöttö kytkeytyy.
 5. Huom! Pääkytkimen asettaminen 0-asentoon ei ole riittävä erotus. Lisätietoa erotusvaatimuksista ja varavoimakoneen liitämisestä saat urakoitsijaltasi. Määritelmät urakoitsijasi löytää standardista SFS 6000-5-551.6/7 ja ST-kortista ST 52.40.
 6. Varavoimakone on varustettava suojalaitteilla, jotka takaavat henkilöiden turvallisuuden ja estävät vaurioiden syntymisen muille laitteille.
 7. Varasähköjärjestelmän käytön aikana olet itse vastuussa jännitteen laadusta, ja sen varmistamiseen tulee kiinnittää huomiota laitetta valittaessa.
 8. Varavoimakone tulee huoltaa säännöllisesti ja sen asennusta ja huoltoa varten tulee olla kirjalliset ohjeet.

Syötönvaihtoautomatiikalla varustettu varavoimakone (Luokan 2 laitteisto):

 1. Varavoimakoneen ja jakeluverkon syötöt vaihdetaan yleensä tahdistettavalla kontaktori- tai katkaisijavaihtoautomatiikalla.
 2. Verkon häiriö- tai vikatilanteissa asiakkaan varavoimakoneella varmistetun verkon yhteys jännitteettömään jakeluverkkoon tulee katketa luotettavasti ennen kuin varavoimakone saa kytkeytyä ja alkaa syöttää asiakkaan verkkoa.
 3. Varavoimakoneen ja jakeluverkon rinnankäyntiaika tulee rajoittaa rele- /ohjausautomatiikalla enintään 5 sekunniksi.
 4. Jakeluverkon jännitteen palatessa asiakkaan varavoimakoneella syötetty verkko saa kytkeytyä tahdistumalla jakeluverkkoon sen jälkeen, kun jakeluverkon jännite on ollut 10 minuuttia normaalissa arvossaan.
 5. Yli 100 kVA varavoiman asentamisesta on sovittava etukäteen Vakka-Suomen Voima Oy:n kanssa.

Lisätietoa varavoimakoneen suunnittelusta ja käyttöönotosta löytyy esim:

 1. Standardi SFS 6000- Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: Soveltamisala, käyttötarkoitus ja perusperiaatteet
 2. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, 2017. D1 käsikirja rakennusten sähköasennuksista
 3. Tekniset vaatimukset yleiseen pienjännitejakeluverkon kanssa rinnan toimiville mikrogeneraattoreille SFS-EN-50438

Ajankohtaista: Sähköverkko

Uudessakaupungissa lyhyt sähkökatko Sannon alueella. Sähköaseman suojauksesta aiheutunut sähkönjakelukeskeytys koski noin 1100 asiakasta. S…

Satavakka Oy suorittaa Kalanti-Uusikaupunki ja Rauma-Lappi 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Toim…

Vakka-Suomen Voima vahvistaa sähköverkkoaan kaapeloimalla vanhoja ilmajohtoja maan alle Raumalla Monnan, Nihattulan, Vasaraisen ja Kortelan alueilla